Ενότητα 4: Γλωσσικές δεξιότητες

Εισαγωγή

Η γλωσσική ικανότητα απαιτεί γνώση λεξιλογίου και λειτουργική γραμματική διαφορετικών γλωσσών και επίγνωση των κύριων τύπων λεκτικής αλληλεπίδρασης και καταχωρητών γλωσσών. Η γνώση των κοινωνικών συμβάσεων, καθώς και η πολιτιστική πτυχή και η μεταβλητότητα των γλωσσών είναι σημαντική.

Οι βασικές δεξιότητες για τη γλωσσική επάρκεια συνίστανται στην ικανότητα κατανόησης των προφορικών μηνυμάτων, στην έναρξη, διατήρηση και ολοκλήρωση συνομιλιών και στην ανάγνωση, κατανόηση και σύνταξη κειμένων, με διαφορετικά επίπεδα επάρκειας σε διαφορετικές γλώσσες, ανάλογα με τις ανάγκες του ατόμου. Τα άτομα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν κατάλληλα εργαλεία και να μαθαίνουν γλώσσες τυπικά, μη τυπικά και ανεπίσημα καθ ‘όλη τη διάρκεια της ζωής.

Αυτή η ενότητα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων που σχετίζονται με την εργασία που απαιτούνται για την αναζήτηση εργασίας, την αλληλεπίδραση στο χώρο εργασίας και την καθημερινή ζωή.

Οι ασκήσεις της ενότητας αντιστοιχούν στα Σχέδια Συνεδρίων που αναπτύχθηκαν με την ίδια ενότητα, ως μέρος του Παραδοτέου 2 του έργου ΝΑΜΕ.

Enrolled