Ενότητα 5: Ψηφιακές δεξιότητες

Εισαγωγή

Είναι σημαντικό να αναπτυχθούν ψηφιακές δεξιότητες που περιλαμβάνουν την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να υποστηρίξουν την επικοινωνία, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία και να γνωρίζουν τις ευκαιρίες, τους περιορισμούς, τα αποτελέσματα και τους κινδύνους τους. Ο ψηφιακός γραμματισμός περιλαμβάνει την κατανόηση των γενικών αρχών, μηχανισμών και λογικής που διέπουν τις εξελισσόμενες ψηφιακές τεχνολογίες και γνώση της βασικής λειτουργίας και χρήσης διαφορετικών συσκευών, λογισμικού και δικτύων. Είναι σημαντικό να ακολουθήσετε μια κριτική προσέγγιση για την εγκυρότητα, την αξιοπιστία και τον αντίκτυπο των πληροφοριών και των δεδομένων που διατίθενται με ψηφιακά μέσα και να γνωρίζετε τις νομικές και ηθικές αρχές που εμπλέκονται στην εμπλοκή με τις ψηφιακές τεχνολογίες.

Αυτή η ενότητα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των ικανοτήτων χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών για την υποστήριξη της ενεργού συμμετοχής των πολιτών και της κοινωνικής ένταξης, της συνεργασίας με άλλους και της δημιουργικότητας προς προσωπικούς, κοινωνικούς ή εμπορικούς στόχους, καθώς και τη δυνατότητα χρήσης, πρόσβασης, φιλτραρίσματος, αξιολόγησης, δημιουργίας, προγράμματος και κοινής χρήσης ψηφιακoύ περιεχομένου.  

Οι ασκήσεις της ενότητας αντιστοιχούν στα Σχέδια Συνεδρίων που αναπτύχθηκαν με την ίδια ενότητα, ως μέρος του Παραδοτέου 2 του έργου ΝΑΜΕ.

Enrolled